RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych pacjenta.

 1. Administratorem danych osobowych Państwa jest:
  Małgorzata Błaszczyk-Witt, spółka jawna, os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań.
  Kontakt: e-mail biuro@otuw.poznan.pl lub telefonicznie 600 355 817.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej; Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych finansowanych ze środków publicznych; Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r.; Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r.

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia Państwu świadczeń zdrowotnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 3. Dane podane przez Państwa nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, podmiotom finansującym usługi opieki zdrowotnej, uprawnionym organom państwowym oraz tym, z którymi Administrator ma podpisane umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, jeżeli takie udostępnienie będzie konieczne.
 4. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie zamierza udostępniać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza sytuacjami wynikającymi z określonych przepisów prawa.
 6. Przechowywanie danych osobowych wraz z dokumentacją medyczną będzie trwało przez okres wynikający z przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.